Jogi nyilatkozat

 

Cégadatok

Cégnév: Cady-Trade ’95 Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Cady-Trade ’95 Kft. 
Székhely: 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/a.
Adószám: 12038631-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-369951
Telefonszám: +36 (1) 477 7020
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bevezetés 

Cady-Trade ’95 Kft - a Pellini márka kizárólagos magyarországi forgalmazója - a továbbiakban Cady-Trade ’95 Kft.- honlapja csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel használható. A Cady-Trade ’95 Kft. nem vállalja a felelősséget a weboldalakon található információk teljességéért és helyességéért. A honlapon közölt, jövőt illető állítások a Cady-Trade ’95 Kft. legjobb tudásán és meggyőződésén alapulnak. Effajta állítások a Cady-Trade ’95 Kft. azon nézetét hivatottak tükrözni, amelyek a jövőbeli eseményekre tekintettel egy adott időpontban születtek, és ki vannak téve kockázatoknak, illetve bizonytalanságoknak. Számos tényezőből eredően a valós eredmények jelentősen eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Ezen oldal meglátogatásával egyidejűleg Ön mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a Használati Feltételeket.

 

Általános feltételek

1. Szerzői jogok

A Cady-Trade ‘95 Kft. internetes megjelenésének oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen az oldalak sokszorosítására, letöltésére és más médiában történő felhasználására vonatkozik. Másolásuk, megváltoztatásuk, felhasználásuk és értékesítésük - még kivonatos formában is - csak a Cady-Trade ‘95 Kft. engedélyével történhet. A szerzői jogvédelem kiterjed a weblapok tartalmára és külső megjelenésére is. Szövegek, szövegrészek és képanyagok felhasználásához (kivéve a Cady-Trade ‘95 Kft. sajtó képeit) a Cady-Trade ‘95 Kft. előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A közzététel és sokszorosítás joga a Cady- Trade ’95 Kft.-t illeti meg. 

A Cady-Trade ‘95 Kft. sajtóképeit *a Cady-Trade ‘95 Kft. előzetes hozzájárulása nélkül nyomtatott vagy elektronikus médiában közzé lehet tenni. Az e célból felhasznált Cady-Trade ‘95 Kft. sajtóképeken szerepelnie kell a "©Cady-Trade ’95 Kft., évszám, Minden jog fenntartva" szövegű hivatkozásnak. Az ilyen felhasználások díjmentesek. A felhasználó köteles azonban egy példányt a Cady-Trade ‘95 Kft. rendelkezésére bocsátani abból a sajtópéldányból, illetve megadni annak a honlapnak a címét, ahol a sajtókép megjelent. *Sajtókép alatt azon képeket kell érteni, amelyeket Cady-Trade ‘95 Kft. a médiában való megjelenés céljából közzétesz.

 

2. Márkanevek

Az ezen internetes oldalakon használt Cady-Trade ‘95 Kft. és a Pellini-hez köthető különböző emblémák, valamint termékmegjelölések a védjegyoltalom és védjegy bejelentés alatt állnak. Ezen védjegyek bármilyen jogtalan felhasználása tilos és törvénysértésnek minősül.

 

3. Harmadik személy weboldalaiért a felelősségvállalás kizárása

a. Az internetes oldalak tartalmazhatnak olyan internetes weblapokhoz történő, Cady-Trade ’95 Kft.-től független kapcsolódásokat (ún. hiperlinkeket) is, amelyek harmadik személyek gondozásában állnak, és amelyek tartalma a Cady-Trade ‘95 Kft. előtt nem ismert. Az idegen internetes oldalakra kapcsolódó linkek csak a navigálás megkönnyítését szolgálják. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelelően a Cady-Trade ‘95 Kft. nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felelősséget. Különösen az ilyen oldalakon, illetve oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez a Cady-Trade ‘95 Kft. által működtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felelősséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.Cady-Trade ‘95 Kft. nem felel a szerzői jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történő megsértéséért.

d.A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa, illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerződés, semmiképpen nem jön azonban létre szerződés a Cady-Trade ‘95 Kft. és a látogató között.

A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa, illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

 

4. A felelősség korlátozása

A Cady-Trade ‘95 Kft. komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot vírusmentesen tartsa fenn, ennek ellenére a honlap teljes vírusmentességét garantálni nem tudja. A dokumentumok, információk letöltését megelőzően ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon megfelelő vírus elleni védelemről, például víruskereső alkalmazásával. Cady-Trade ‘95 Kft. a vírusok által okozott károkért nem felel.

Cady-Trade ‘95 Kft. igyekszik biztosítani az internetes oldalán megjelenő szolgáltatásainak zavartalanságát valamint azok elérhetőségét, de azt nem szavatolja. A Cady-Trade ‘95 Kft. nagy gonddal igyekszik összeállítani ezen oldalainak tartalmát és a pontosságára törekszik. Ennek ellenére az oldalon megjelenő esetleges elírásokért nem vállal felelősséget.

 

5. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok

Az internetes oldalon található jövőre vonatkozó kijelentések jóhiszeműen és csak tájékoztatási céllal kerültek a honlap oldalaira. E kijelentésektől Cady-Trade ‘95 Kft. valós eredményei jelentősen eltérhetnek tekintettel azokra a piaci és gazdasági tényezőkre, melyek Cady-Trade ‘95 Kft. tevékenységétől függetlenül alakulnak. Ezen kijelentések gondos, a kiigazítás érdekében végzett fenntartása mellett Cady-Trade ‘95 Kft. nem tudja vállalni azok mindig aktualizált formában történő megjelentetését. Cady-Trade ‘95 Kft. nem vállal felelősséget ezen előrejelzésekért és szándéknyilatkozatokért és ebből következően azok aktualizálásának elmaradásáért sem.

Cady-Trade ‘95 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmában bármikor változtatásokat hajtson végre.

 

Személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalók

1. Általános tudnivalók

A Cady-Trade ‘95 Kft.tiszteletben tartja az internetes oldalát felkereső személyek személyes adataihoz fűződő jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Cady-Trade ‘95 Kft. az internetes oldalt látogatók kapcsán milyen információkat tart nyilván és azokat miként használja fel, valamint arról, hogy Ön hogyan tudja ellenőrizni a jelen internetes oldalon a Cady-Trade ‘95 Kft. részére eljuttatott személyes adatainak pontosságát valamint hogyan kérheti azok nyilvántartásból való törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és - felhasználás a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Ennek biztosítására Cady-Trade ‘95 Kft. a szükséges intézkedéséket megteszi.

Jelen megállapítás nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek hiperlinkeken keresztül a Cady-Trade ‘95 Kft. honlapjáról kereshetőek fel.

 

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

A Cady-Trade ‘95 Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, - feldolgozáshoz illetve - felhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi, személyes adatokra vonatkozó feltéteket is. Amennyiben Cady-Trade ‘95 Kft. Öntől valamely akcióhoz vagy más célból kifejezetten személyes adatokat kér, akkor erről, illetve különösen az adatfelvétel és tárolás céljáról, jogalapjáról, az adattárolás időtartamáról a konkrét esetben Cady-Trade ‘95 Kft. külön tájékoztatja Önt, melynek ismeretében Ön dönthet, hogy adatait megadja-e részünkre, vagy sem. A honlap használata során Cady-Trade ‘95 Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok a következők: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Cady-Trade ‘95 Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekből az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésből személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás megőrizhető. Az adatok harmadik személy részére történő továbbadása szintén a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a Cady-Trade ‘95 Kft. rendelkezésére, azokat a törvényes kereteket túlmenően, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan nem használja fel, harmadik személyek részére nem adja tovább. A Cady-Trade ‘95 Kft. az adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 

3. Biztonság

A Cady-Trade ‘95 Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Cady-Trade ‘95 Kft. azon szerződéses partnerei, amelyek Cady-Trade ‘95 Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, kötelesek ezeket az adatokat titokban tartani, és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat Cady-Trade ‘95 Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (Cady-Trade ’95 Kft, Székhelye: 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/a.

), vagy E-mail-ben (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Cady-Trade ‘95 Kft. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket. Amennyiben észleli, hogy a Cady-Trade ‘95 Kft. adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Cady-Trade ‘95 Kft. minden tőle telhetőt megtesz, hogy kérésének lehetőségei szerinti legrövidebb időn belül eleget tegyen.

 

5. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából Cady-Trade ‘95 Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim látogatásazonosítók telepítése révén lehetővé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra, illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.

 

6. Használati feltételek módosítása

A Cady-Trade ‘95 Kft. fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az aktuális feltételekről a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.

 

7. Egyéb rendelkezések

A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Mivel oldalunkon nem tudunk megjeleníteni készletadatokat, a Vevő rendelés visszaigazolása nem minősül ajánlattételnek.

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Cady-Trade ’95 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) mint a www.pellinicafe.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

 

1.         Az oldal üzemeltetője:

 

Név:                      Cady-Trade ’95 Kft.

Cím:                      1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.

Tel:                        +36 1 4777020

E-mail:                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Képviseli:           Jámbor Judit

 

                              

2.         A kezelt adatok köre

 

Hírlevél feliratkozás:

 

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

·         e-mail cím*.

 

Árajánlatkérés:

 

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelőtől árajánlatot kérni kávégép kihelyezés szolgáltatásra. Az árajánlat kéréskor a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

·         kapcsolattartó neve*;

·         cégnév;

·         e-mail cím*;

·         telefonos elérhetőség*;

·         kávégép telepítésének helye*.

 

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

 

3.         Az adatkezelés célja

 

Adatkezelő a Hírlevélre történő feliratkozás esetén a következő célra használja fel az adatokat: Az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, rendezvényekről, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban: „Hírlevél”).

Adatkezelő Árajánlatkérés esetén a következő célra használja fel az adatokat: Az Adatkezelővel kapcsolatos szolgáltatásokról részletes tájékoztatást és árajánlatot adjon Felhasználó által megadott elérhetőségeken (a továbbiakban: „Árajánlat”), továbbá biztosítani tudja a kávégép kihelyezésre vonatkozó szolgáltatását.

 

 

4.         Az adatkezelés időtartama

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

5.         A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelés során Felhasználó hozzájárul, hogy a Adatkezelő a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

6.         Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

7.         A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

 

A személyes adatok megismerésére a Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 

Név: DPD Hungária Kft.

Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feldolgozás célja: Csomagszállítás

 

Név:  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feldolgozás célja: Csomagszállítás

 

Név: Ev2 Internet Kft.

Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feldolgozás célja: Webfejlesztés és tárhelyszolgáltatás

 

Név: Instapage Inc.

Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feldolgozás célja: Űrlap és landing oldal platform

 

Név: The Rocket Science Group, LLC (Mailchimp)

Elérhetőség: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Feldolgozás célja: Levelező platform

 

Név: PROGEN MÉRNÖKI FEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Elérhetőség: +36 1 481 9000

Feldolgozás célja: Ügyviteli rendszer fejlesztés és karbantartás

 

Név: KS Spedition & Logistic Kft.

Elérhetőség: Tel: +36 24 540 660

Feldolgozás célja: Raktározás, csomagszállítás

 

Név: MiniCRM Zrt.

Elérhetőség: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Feldolgozás célja: Ügyfélkezelő rendszerfejlesztés és karbantartás

 

Név: Automizy Inc.

Elérhetőség:3422 Old Capitol Trail, PMB# 993, Wilmington, DE 19808

Feldolgozás célja: E-mail marketing és automatizációs platform

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

8.         A Felhasználó jogai

 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.; mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen vagy a 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.; postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címén vagy postai úton a 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.; postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően – a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott személyes adatok kivételével – haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet, illetve ne alkalmazza vele szemben a Profilalkotást. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához, illetve a Profilalkotáshoz adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a Hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen, illetve a 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a.; postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld, illetve a Profilalkotást vele összefüggésben nem alkalmazza.

 

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést, Profilalkotás) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Felhasználó által igénybe vett Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

·         ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

·         ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

·         a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

9.         Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben a Felhasználó úgy érzi, ennek az Adatkezelő nem felelt meg, úgy kérjük, írjon a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címen, illetve a 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a. postai címre.


Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.naih.hu), illetve az illetékes bíróságnál. 


Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

10.     Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs Felhasználórendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 

Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

 

A Weboldalra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

 

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

 

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

 

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg.  Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan - jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

 

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 

2.)        Hogyan használjuk ezeket az információkat?

 

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő csak abban az esetben kapcsolja össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzon. A következő cookie-k felhasználására kerül sor:

 

A felhasznált személyes adat vagy információ

Az adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

·         kosár tartalma

Ha valamilyen oknál fogva megszakad a vásárlás, nem szükséges a korábban kosárba helyezett termékeket ismét megkeresni és beletenni. Gördülékenyebb a vásárlói élmény ez által.

Kosár törléséig vagy a vásárlás befejezéséig.

·         regisztráció után belépve marad egy ideig (tárolja a felhasználónevet és jelszót)

Ha nem tud folyamatosan nézelődni vagy vásárolni az oldalon, egy bizonyos időkorláton belül akkor is ugyanúgy fogadja a webshop (kedvezményes ár, kosara tartalma..stb.), mint ahogyan a megszakított weboldal látogatás előtt volt.

A webshop beállított munkamenet idejének végéig.

·         felhasználó által megtekintet/megvásárolt termékek

A későbbiekben marketing célokra felhasználandó adat, mely azt szolgálja, hogy minél személyre szabottabb ajánlatokat, tanácsokat és üzeneteket küldhessünk a felhasználónak, ezzel segítve pl. a termék karbantartását tehát élettartamának meghosszabbítását, a felhasználó edukálását, vagy kiegészítő termék ajánlását.

A felhasználó adatbázisból való törléséig.

·         statisztikai adatok – oldalon töltött idő, eszköz, földrajzi hely, böngésző típusa…stb.

Célja a weboldal optimalizációja, a maximális felhasználói élmény biztosítása érdekében – mennyire volt érdekes az adott tartalom a felhasználónak (oldalon töltött idő); az oldal funkcióinak reszponzivitása megfelelő (milyen eszközről látogatta); megfelelő nyelven és a megfelelő tartalmakat láthassa a tartózkodási helyének függvényében.

A felhasználó adatbázisból való törléséig.

·         böngésző preferenciák (nézet asztali/mobil, betűméret, nagyítás…stb.)

Ha korábban beállított egy bizonyos preferenciát, az oldalra visszalátogatva ugyanazt tudja megjeleníteni a weboldal.

A felhasználó adatbázisból való törléséig.

 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

 

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

3.)        Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására:

 

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

4.)        Harmadik személyek által elhelyezett cookie-k:

 

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a … weboldallal. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

  

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.

Hírek, cikkek és érdekességek

Kávékóstolás művészete workshop

Kávékóstolás művészete workshop


Hogyan ismerjük fel a hibákat? Mi a hasonlóság a bor és a kávé kósto…

Milyen a kávécseresznye íze?

Milyen a kávécseresznye íze?


  A gyümölcs húsa elég vékony, a termés nagy részét a belsejében el…

Keress minket Facebook-on

Elérhetőségünk

 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/a

Minden munkanapon 07:30 - 16:00

+36 (1) 477 7020

 info@pellinicaffe.hu